Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ЛИНСОН МОТО ЕООД, ЕИК:205760735 , наричано по-долу “ЛИНСОНМОТО”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес http://barracudamoto.bg/, от друга страна.
 
Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес http://barracudamoto.bg . При използване на сайта http://barracudamoto.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес https://barracudamoto.bg /, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 


ДЕФИНИЦИИ:  
 
„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.
 
„Доставчик” – означава търговско дружество ЛИНСОН МОТО ЕООД  вписано в Търговскирегистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205760735. Подробна информация заДоставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел X от Общитеусловия.
 
„Сайт”– означава интернет адрес https://barracudamoto.bg /
 
„Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.
 
„Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния прирегистрацията му на Сайта.
 
„Електронен магазин”– означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.
 
„Стока/и” – означава стоките предлагани отДоставчика чрез Електронния магазин.
 
„Поръчка”– означава поръчката на Потребителя заопределени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
 
„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.
 
„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност
 

I. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
 
1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
 
2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестенина Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение заплащане от негова страна. 
 
3. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
 
4. Общите условия могат да бъдат актуализирани ипроменяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване наПотребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.         

 


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 
1. Сайтът и Електронният магазин могат да серазглеждат от посетители свободно, без регистрация. 
 
2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуалнаи пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. „ЛИНСОНМОТО“ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил.
 
3. В случай, че Потребителят предостави невярна,неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
 
4. При регистрацията си в Сайта Потребителя посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
 
5. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил в последствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.
 
6. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.
 
7. Потребителския  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др.подобни.
 
8. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязванес отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона заелектронния документ и електронния подпис.
 
9. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

 


III. СТОКИ И ПОРЪЧКИ
 
1. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. „ЛИНСОНМОТО“ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за не доставени поръчки или други не изпълнения, поради не актуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки,посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

3. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставяне на тази информация.
 
4. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 
5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки евъзможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за не актуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
 
6. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
 
7. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
 
•           Преглед на предлаганите Стоки;
•           Добавяне на Стока/и във виртуална кошница наПотребителя;
•           Вход/ Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
•           Въвеждане на адреса за доставка;
•           Потвърждение на начина на плащане;
•           Финализиране на Поръчката;
 
8. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.

9. До края на деня, в който Поръчката е направена Потребителят има право да я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail: [email protected] . Потребителят следва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва.

10. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. Вслучай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това,че не разполага с налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени. 

11. Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на Поръчка, Цената (сумата от общатата стойност) на Поръчката не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
 
12. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

 

IV.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
 
1. Стоките се доставят от куриерска фирма ЕКОНТ Експрес ООД.

Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес или офис на ЕКОНТ на територията на Република България.

2. При невъзможност за доставка при първопосещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки, като в този случай като санкция за не изпълнението от страна на Потребителя, Доставчикът задържа всички заплатени от Потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

3. Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:
За доставки в Република България от 1 до 3 дни*

* Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 10 /десет/ работни дни, за което Потребителят дава съгласието си при Финализиране на Поръчката, след натискане на бутона " Купувам".

Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на не работните дни. 
При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а по раздел III, т. 8 от Общите условия. При избрано плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика. 

4. Цена за доставка:

Линсон Мото ЕООД“ („barracudamoto.bg” или „Доставчик”) доставя всяка поръчана стока чрез използване на трето лице – куриер.

Всяка пратка изпратена от barracudamoto.bg се изпраща с опция за преглед и тест.

 

Цената на доставка за поръчка на/над стойност 149 лева (с ДДС)  е БЕЗПЛАТНА!

 

При поръчки под 149.00лева. (с ДДС)

 - цена за доставка до офис на ЕКОНТ е 4.00лева (с ДДС).

- цена за доставка до адрес е 7.00 лева (с ДДС)                                    

При връщане/отказ след преглед на пратката таксите за връщането се поемат от Потребителя.5. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради не зависещи от Доставчика обстоятелства.

6. При извършване на доставката Стоките следвада бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол.

В допълнение Потребителя незабавно уведомява Доставчика на e-mail info@barracudamoto,bg . Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail info@barracudamoto,bg завсяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата. 

7. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

8. Куриерите/превозвачите, който извършватдоставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко времеможе да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя,стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 


V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНАСТОКА
 
1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисълана ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:
 
•           Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: 

info@barracudamoto,bg, че на основание чл.50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
•           Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери, етикети и други означения;

При не изпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителя няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхватана чл. 57 от ЗЗП. 
 
2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Вслучай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането им.
 
3. В случай че, Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган отДоставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) или с наложен платеж в законо установения 30-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

4.Потребителят е длъжен да попълни , следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

5. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

6. Доставчикът предоставя до 30-дневен срок, през който Потребителят има право да върне или замени закупени и неизползвани Стоки от Електронния магазин, при условията на настоящата точка. Разпоредбите на ЗЗПотносно отказ от договор от разстояние (чл. 50 и следващите от ЗЗП) не се прилагат за връщането на Стоки в допълнително предоставения от Доставчика срок. В случай, че върнатите Стоки са в оригинални запазени опаковки, Доставчикът възстановява на Потребителя Цената на Стоките (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка) по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка. Доставчикът си запазва правото да откаже връщане или замяна на Стоки, по свое усмотрение във всеки конкретен случай.

 VI. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

 
1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
 
•           С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя или Потребителя посети посочен от него офис на куриерска фирма и получи стоката. Цената (Стойността)на Поръчката се плаща на куриера/превозвача .
•           По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока – Потребителя следва да изпрати копие от платежно нареждане/вносна бележка на e-mail: info@barracudamoto,bg, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането;банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката;три имена и телефонен номер за контакт. 
•           С дебитнаили кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можетеда извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

  

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профили/или поръчването на Стоки.

2. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които ЛИНСОН МОТО си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч.куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).
 
3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителитемогат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на третилица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и задруги възможни проблеми.
 
4. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни иинформационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: info@barracudamoto,bg

5. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт,посочените в т. 2 от настоящия Раздел V търговски съобщения, информация,материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие посмисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

 

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 
1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. 
 
2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.
 
3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
 
4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително,  но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола наДоставчика.
 
5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин,  доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.
 
6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и дабило начин посредством Сайта. 
 
7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове,собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и непрепоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
 
8. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба,която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

9. Стоките, за които Доставчикът предоставя търговски гаранции и условията по тях, са посочени в електронният магазин. Доставчикът има право по всяко времеда променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.

IX. ГАРАНЦИЯ НА ЗАКУПЕНТА СТОКА

Стоките, предлагани от Линсон Мото ЕООД в електронния му магазин (www.barracudamoto.bg ) и във физическият магазин са с гаранционен срок от 30 (тридесет) дни,.

Гаранцията се предоставя за дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба. По конкретно, Линсон Мото ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се проявидо 30(тридесет) дни след доставянето й, дори и да не е знаело за несъответствието.

Моля, пазете касовия си бон(платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на Линсон Мото ЕООД“, както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

1.     притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна заобичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2.     отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3.     е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

4.     притежаваобичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация (да упражни правото си на гаранция), като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Приемаме, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.     стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;

2.     значимостта на несъответствието;

3.     възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

В случай на дефект, възникнал в гаранционния срок, моля да се свържете с Линсон Мото ЕООД по един от начините, посочени на нашата интернет страница – www.barracudamoto.bg  или директно в нашият магазин

 Гаранционните условия на Линсон Мото ви дават възможност да изберете дали да върнетезакупената от вас стока директно в нашият магазини или чрез използване на куриерска услуга от трето лице. Независимо от избрания метод, разходите за връщане на стоката са за ваша сметка.

След като заявката зарекламация (гаранция) бъде обработена от Линсон Мото ЕООД и се провери дали действително търговската гаранция покрива тази стока, тя ще бъде поправена или заменена, съгласно настоящите условия. Ако причината за проблема попада в обхвата на търговската гаранция, а стоката не може да бъде поправена или заменена с идентична или еквивалентна на нея, ще получите квитанция за върната стока с рекламация (с която да закупите друга стока) или ще ви бъде възстановена сумата. Във всички случаи, когато проблемът попада в обхвата на търговската гаранция,  Линсон Мото ЕООД ще предложи най-подходящото решение (като замени дефектната част, като замени продукта с нов или като възстанови заплатената сума.)

Ако потребител върне стока безоснователна причина , ще се счита, че заявката за връщане не отговаря на условията.

Имате възможност да изберете как да върнете стоката и дали искате да застраховате пратката срещу загуба, кражба или щети. Линсон Мото ЕООД непокрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката вибъде загубена или повредена.

Освен това вие носитео тговорност за опаковането на стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране на качеството й при превоза.

Моля,пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на Линсон Мото ЕООД както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.

 


X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ
 
1. Търговско наименование (фирма): Линсон Мото ЕООД
2. Единен идентификационен код: 205760735;
3. Седалище и адрес на управление: гр. Левски ул. „П.К. Яворов “ №6 или  Магазин Линсон Мото (Студентски град бл 61 вхГ) ;
4. ДДС №: BG205760735;
5. Телефона за контакти: 086053939.;
6. Електронна поща:  [email protected]

7. Уебсайт: http://www.barracudamoto.bg;
 
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителямогат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 10.30 до 19.00 часа, от понеделник до петък, събoта от10.30 до 16.00 ч. 
 
Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл.47, т. 4 от Закона за защита на потребителите,

Формуляр за връщане на продукт